menu Web-Worker 归档 留言 朋友 致谢 关于
[教程]如何在云服务器上装Arch Linux
作者 | 时间

本文适用于ArchLinux用户,小白请勿进坑。
警告: 本文介绍的脚本在运行时将会格式化硬盘,请提前备份重要数据后继续操作。


vps2arch

Github 官方介绍:vps2arch
ArchWiki(中文页) 介绍页:vps2arch
ArchWiki(英文页) 介绍页:vps2arch


使用方法

1. 下载脚本

wget http://tinyurl.com/vps2arch

2. 给执行权限

chmod +x vps2arch

3. 执行

./vps2arch -m [镜像源]

例如:

#!/bin/bash
wget http://tinyurl.com/vps2arch
chmod +x vps2arch
./vps2arch -m https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/archlinux/
添加新评论